Súhlas so spracúvaním osobných údajov

…v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Súhlasím, aby spoločnosť Unlimit Recruitment, s. r. o. so sídlom Cintorínska 9, 811 08 Bratislava, IČO: 47 790 458, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 99093/B spracúvala moje osobné údaje v rozsahu životopisu alebo v rozsahu môjho osobného profilu na LinkedIn na účel zaradenia do elektronickej databázy uchádzačov o zamestnanie. Vyhlasujem, že všetky údaje v uvedenom rozsahu sú presné, správne a aktuálne a súhlasím s ich poskytnutím a sprístupnením tretím osobám – spoločnostiam ponúkajúcim voľné pracovné pozície. Tento súhlas je udelený najviac na dobu 3 roky alebo do doručenia písomného odvolania tohto súhlasu akýmkoľvek spôsobom.

Prehlasujem, že som bol/-a informovaný/-á so zásadami spracúvania osobných údajov a o mojich právach. Beriem na vedomie, že tento súhlas mám právo kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu info@unlimitrecruitment.com alebo zaslaním písomného oznámenia na adresu: Cintorínska 9, 811 08 Bratislava.