Súhlas so spracúvaním osobných údajov

v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „GDPR“)

Týmto prevádzkovateľovi - spoločnosti Unlimit Recruitment, s. r. o. so sídlom Cintorínska 9, 811 08 Bratislava, IČO: 47 790 458, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 99093/B udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov na účel evidencie uchádzačov o zamestnanie u tretích osôb a ich kontaktovania v súvislosti s pracovnými ponukami, vrátane poskytovania osobných údajov tretím osobám ponúkajúcim voľné pracovné pozície (potenciálnym zamestnávateľom), a to v rozsahu údajov uvedených v životopise, v motivačnom liste, dotazníku ako aj pri prípadnom osobnom pohovore a v osobnom profile na LinkedIn (vrátane fotografie).

Vyhlasujem, že všetky údaje v uvedenom rozsahu sú presné, správne a aktuálne. Beriem na vedomie, že evidencia slúži na vyhľadanie a oslovenie vhodného uchádzača na voľnú pracovnú pozíciu ponúkanú treťou osobou a že udelený súhlas zahŕňa aj poskytnutie osobných údajov tretím osobám ponúkajúcim voľné pracovné pozície. Vyhlasujem, že som bol(a) prevádzkovateľom pred udelením súhlasu informovaný(á) v súlade s článkom 13 GDPR.

Súhlas udeľujem na dobu 3 (troch) rokov od jeho udelenia.

Súhlas som udelil/a dobrovoľne. Beriem na vedomie, že mám právo súhlas kedykoľvek odvolať e-mailom na adresu info@unlimitrecruitment.com alebo doručením písomného odvolania na adresu sídla prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.