Informácie o spracúvaní osobných údajov

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „GDPR“) si plníme informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním osobných údajov.

Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame osobné údaje. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov ste dotknutou osobou t.j. osobou, ktorej sa týkajú osobné údaje, ktoré spracúvame.

Prevádzkovateľ:

Spoločnosť Unlimit Recruitment, s.r.o., so sídlom: Cintorínska 9, 811 08 Bratislava, IČO: 47 790 458, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 99093/B

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: tel.č. 0905 804 599, e- mail: info@unlimitrecruitment.com

V prípade akýchkoľvek otázok alebo ak si chcete uplatniť svoje práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, kontaktuje prosím prevádzkovateľa prostredníctvom vyššie uvedeného e-mailu alebo písomne doručením na adresu sídla prevádzkovateľa.

Odkiaľ získavame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje získavame vo väčšine prípadov priamo od dotknutých osôb. V niektorých prípadoch získavame osobné údaje aj z iných zdrojov — v takýchto prípadoch poskytneme dotknutej osobe aj informáciu, z akého zdroja sme jej osobné údaje získali a informáciu o kategórii dotknutých osobných údajov.

Osobné údaje spracúvame na nasledovných právnych základoch:

 • na základe zmluvných a predzmluvných vzťahov (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR),
 • na základe oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR),
 • na základe plnenia zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR),
 • na základe súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Dovoľujeme si Vás informovať, že dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné v súvislosti s plnením zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

Dotknutá osoba je taktiež povinná poskytnúť osobné údaje v prípadoch kedy je ich poskytnutie zmluvnou požiadavkou vyplývajúcou zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou. Poskytnutie osobných údajov v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov je potrebné, v opačnom prípade by ich neposkytnutie mohlo znemožniť účasť dotknutej osoby vo výberovom konaní, uzatvorenie zmluvy, príp. jej plnenie.

Ak je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas, udelenie súhlasu je dobrovoľné. V prípade, že spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu nie je spoplatnené ani inak sankcionované.

V prípade, ak spracúvame osobné údaje na základe našich oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu jej osobných údajov vykonávanom na tomto právnom základe (vrátane namietania proti profilovaniu založenému na ustanovení čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Písomné námietky proti spracúvaniu môžete zaslať na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu info@unlimitrecruitment.com.

Akú dlhú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Osobné údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.

Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané v rámci plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa a právny predpis určuje dobu uchovávania alebo kritériá na jej určenie, budeme osobné údaje a súvisiacu dokumentáciu uchovávať po dobu vyžadovanú príslušným právnym predpisom.

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov.

Podrobnejšie informácie o dobe uchovávania nájdete ďalej v tomto dokumente.

Na aké účely spracúvame osobné údaje, aký je právny základ ich spracúvania a doba spracúvania?

 • vybavenie požiadavky záujemcu o službu sprostredkovania zamestnania (uchádzača o zamestnanie)

  Spracúvanie je nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (predzmluvné vzťahy). V tomto prípade môže ísť aj o požiadavku zadanú prostredníctvom kontaktného formulára na webe. Osobné údaje záujemcu o sprostredkovanie zamestnania (uchádzača o zamestnanie) získavame priamo od dotknutej osoby.

  Doba uchovávania: 1 rok (od poskytnutia údajov napr. vyplnením kontaktného formulára).

 • vybavenie požiadavky záujemcu o zasielanie informácií o voľných pracovných pozíciách

  Spracúvanie sa uskutočňuje na základe súhlasu dotknutej osoby (súhlas udelíte zaškrtnutím príslušného políčka v kontaktnom formulári).

  Súhlas je dobrovoľný. Bez udelenia súhlasu Vám nebudeme zasielať informácie o voľných pracovných pozíciách. Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas možno odvolať písomne doručením na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na tejto e-mailovej adrese: info@unlimitrecruitment.com.

  V prípade, ak súhlas odvoláte, prestaneme spracúvať na tento účel Vaše osobné údaje. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

  Doba uchovávania: 1 rok (od udelenia súhlasu).

 • evidencia uchádzačov o zamestnanie u tretích osôb a ich kontaktovanie v súvislosti s pracovnými ponukami

  V prípade, ak nám udelíte svoj súhlas, budeme na tento účel spracúvať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v životopise, v motivačnom liste, dotazníku ako aj pri prípadnom osobnom pohovore, vrátane fotografie. Evidencia má slúžiť na vyhľadanie a oslovenie vhodného kandidáta (uchádzača) na voľnú pracovnú pozíciu ponúkanú treťou osobou.

  Súhlas je dobrovoľný. Bez jeho udelenia Vás žiaľ nemôžeme viesť v našej evidencii uchádzačov o zamestnanie (čo pre Vás znamená neexistenciu resp. stratu možnosti kontaktovať Vás s ponukou v prípadoch keď hľadáme vhodného uchádzača o prácu pre tretiu osobu).

  Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas možno odvolať písomne doručením na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na tejto e-mailovej adrese: info@unlimitrecruitment.com. V prípade, ak súhlas odvoláte, vyradíme Vás z našej evidencie uchádzačov o zamestnanie. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

  Doba uchovávania: po dobu uvedenú v súhlase (3 roky od udelenia súhlasu).

 • poskytnutie životopisu a osobných údajov v evidencii uchádzača o zamestnanie tretej osobe ponúkajúcej voľnú pracovnú pozíciu (potenciálnemu zamestnávateľovi)

  Na základe Vášho súhlasu poskytneme Vaše osobné údaje tretej osobe ponúkajúcej voľnú pracovnú pozíciu (potenciálnemu zamestnávateľovi).

  Súhlas je dobrovoľný. Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

  Súhlas možno odvolať písomne doručením na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na tejto e-mailovej adrese: info@unlimitrecruitment.com.

  Doba uchovávania: po dobu jedného (1) mesiaca od udelenia súhlasu.

 • vyhľadávanie uchádzačov o zamestnanie a ich kontaktovanie

  Uchádzačov o zamestnanie pre nás alebo našich zákazníkov vyhľadávame na internetovej stránke Profesia alebo na sociálnej sieti LinkedIn.

  Osobné údaje, ktoré uchádzači zverejnili/ sprístupnili na webe (údaje v životopise a jeho prílohách, najmä identifikačné údaje, kontaktné údaje, údaje o vzdelaní, kvalifikácii, jazykových znalostiach, odborných skúsenostiach, pracovnom zaradení) spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu: vyhľadať a osloviť s ponukou vhodného kandidáta (uchádzača o zamestnanie) pre ponúkanú pracovnú pozíciu.

  Doba uchovávania: po dobu nevyhnutne potrebnú na to, aby sme Vás skontaktovali v súvislosti s pracovnou ponukou a v prípade záujmu zaradili do príslušného výberového konania, najdlhšie však na dobu 3 mesiacov.

 • výberové konanie — výber vhodného uchádzača pre tretiu osobu (zákazníka)

  Na základe požiadavky zákazníka uskutočňujeme výberové konanie na určitú pracovnú pozíciu. Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie (ktorí prejavili záujem o inzerované voľné pracovné miesto a účasť vo výberovom konaní) na tento účel spracúvame na základe súhlasu dotknutej osoby.

  Súhlas je dobrovoľný. Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

  Súhlas možno odvolať písomne doručením na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na tejto e-mailovej adrese: info@unlimitrecruitment.com.

  Doba uchovávania: do skončenia výberového konania na ponúkanú pracovnú pozíciu, príp. do vyradenia uchádzača z výberového konania (ak táto skutočnosť nastane skôr).

 • profilovanie uchádzačov o zamestnanie

  V súvislosti so spracovaním životopisov uchádzačov o zamestnanie, ich roztriedením a výberom vhodného kandidáta na ponúkanú pracovnú pozíciu u tretích osôb vykonávame aj profilovanie osobných údajov uvedených v životopisoch, ktoré máme v našej evidencii.

  Pri profilovaní sa zohľadňujú viaceré údaje, ktoré môžu ovplyvniť výber. Zohľadňované sú údaje súvisiace so vzdelaním, kvalifikáciou, odbornými skúsenosťami, jazykovými znalosťami a osobnostnými predpokladmi. Na základe uvedeného profilovania vyhodnotíme pracovný profil dotknutej osoby a prípadnú vhodnosť jej účasti vo výberovom konaní.

  Výsledok profilovania nepoužívame na automatizované individuálne rozhodovanie. Výsledok profilovania vyhodnocuje podľa potreby príslušný zamestnanec prevádzkovateľa, ktorý rozhodne o tom, či bude uchádzač oslovený v súvislosti s konkrétnou ponukou.

  Toto profilovanie je založené na našich oprávnených záujmoch efektívne vyhodnotiť vhodnosť uchádzača o zamestnanie na ponúkanú voľnú pracovnú pozíciu. Máte právo namietať proti profilovaniu založenému na oprávnených záujmoch v súlade s čl. 21 GDPR.

  Doba uchovávania: po dobu uchovávania životopisu v evidencii prevádzkovateľa.

 • vedenie evidencie občanov, ktorým prevádzkovateľ sprostredkoval zamestnanie za úhradu

  Spracúvanie je v tomto prípade nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 28). Prevádzkovateľ je povinný tieto údaje poskytovať Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny.

  Doba uchovávania: 10 rokov

 • výberové konanie (uchádzači o zamestnanie u prevádzkovateľa)

  Spracúvanie osobných údajov uchádzača o zamestnanie u prevádzkovateľa zahŕňa najmä činnosti spojené s prijímaním a posudzovaním doručeného životopisu a žiadosti o prijatie do zamestnania, uskutočnenie výberového konania a informovanie uchádzača o výsledku (o prijatí resp. neprijatí). V tomto prípade je spracúvanie nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (predzmluvné vzťahy).

  Doba uchovávania: do skončenia výberového konania.

 • evidencia záujemcov o zamestnanie u prevádzkovateľa

  V tomto prípade spracúvame osobné údaje uchádzača o zamestnanie na základe súhlasu dotknutej osoby (uchádzača). Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

  Doba uchovávania: po dobu, na ktorú bol udelený súhlas (1 rok).

 • vedenie účtovníctva, spracovanie účtovných a daňových dokladov, fakturácia a evidencia hotovostnej pokladne

  Spracúvanie na tento účel je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, najmä v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov, zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

  Doba uchovávania: 10 rokov (v súlade so zákonom o účtovníctve — § 35).

 • zaistenie bezpečnosti siete a informačnej bezpečnosti

  Právnym základom spracúvania osobných údajov je v tomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa zabrániť neoprávnenému prístupu k elektronickým komunikačným sieťam, zabrániť poškodzovaniu počítačových a elektronických komunikačných systémov a ochrana údajov nachádzajúcich sa v IT technológiách a systémoch prevádzkovateľa.

  Doba uchovávania: 5 rokov nasledujúcich po skončení kalendárneho roku, v ktorom bol log zaznamenaný.

 • manažment prístupov a kľúčového režimu

  Tento účel zahŕňa činnosti súvisiace s evidenciou prístupových kódov a hesiel do jednotlivých informačných systémov a databáz prevádzkovateľa ako aj evidenciou prístupov do priestorov prevádzkovateľa. V tomto prípade spracúvame osobné údaje pretože ide o oprávnený záujem prevádzkovateľa zabrániť neoprávnenému prístupu do systémov, databáz a vybraných priestorov prevádzkovateľa.

  Doba uchovávania: dokumentácia týkajúca sa manažmentu prístupov a kľúčového režimu preukazujúca prístupové oprávnenia konkrétneho užívateľa k jednotlivým informačným systémom, musí byť uchovávaná po dobu 5 rokov od zrušenia jeho prístupových práv. Evidenciu pridelenia a vrátenia kľúčov od priestorov prevádzkovateľa uchovávame po dobu 5 rokov od odovzdania (vrátenia) kľúča.

 • registratúrne účely, vrátane evidencie odosielaných a prijatých poštových zásielok

  Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Doba uchovávania: po dobu vyžadovanú príslušným právnym predpisom (t.j. po dobu, počas ktorej pôvodca registratúry potrebuje registratúrny záznam na svoju činnosť). Osobné údaje v evidencii odosielaných a prijatých poštových zásielok uchovávame do dobu 5 rokov (od skončenia kalendárneho roka, v ktorom bola poštová zásielka odoslaná/ prijatá).

 • vybavovanie žiadostí o výkon práv dotknutých osôb

  Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa právnych predpisov o ochrane osobných údajov (GDPR), ktoré má prevádzkovateľ v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb v zmysle čl. 15 až 22 GDPR.

  Doba uchovávania: 5 rokov odo dňa vybavenia žiadosti, minimálne však do právoplatného skončenia správneho konania, ktoré v súvislosti so žiadosťou začalo na podnet dotknutej osoby.

 • vedenie agendy spoločnosti, zápisu a oznámenia zmien do obchodného registra

  Spracúvanie je v tomto prípade nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa (zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Obchodný zákonník).

  Doba uchovávania: osobné údaje, spracúvané na tento účel (obsiahnuté napr. v zápisniciach z valného zhromaždenia ako aj v ďalších spoločensko-právnych dokumentoch spoločnosti) uchovávame počas trvania právnej subjektivity prevádzkovateľa (aj v prípade zrušenia spoločnosti s právnym nástupcom).

 • realizácia existujúcich zmluvných vzťahov s dodávateľmi

  Spracúvanie na tento účel je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (dodávateľ).

  Doba uchovávania: do vysporiadania práv a záväzkov zo zmluvy, minimálne však 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu.

 • realizácia existujúcich zmluvných vzťahov s klientami

  Tento účel zahŕňa činnosti spojené s plnením záväzkov prevádzkovateľa zo zmluvy, ktorú sme s Vami ako našim klientom uzatvorili. Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (klient).

  Doba uchovávania: do vysporiadania práv a záväzkov zo zmluvy, minimálne však 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu.

 • obchodná komunikácia

  Právnym základom spracúvania osobných údajov je v tomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa na uskutočňovaní komunikácie s klientami a dodávateľmi pri vykonávaní obchodných činností.

  Doba uchovávania: do skončenia zmluvného vzťahu s klientom/ dodávateľom.

 • platné uzatvorenie a zabezpečenie plnenia zmluvných vzťahov

  Na tento účel spracúvame osobné údaje osôb oprávnených konať v mene dodávateľa/ klienta a údaje zamestnancov dodávateľov/ klientov uvedené v zmluvách uzatváraných v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov resp. v návrhoch týchto zmlúv. Údaje týchto dotknutých osôb spracúvame na tento účel na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa zabezpečiť platné uzatvorenie zmlúv a ich efektívne plnenie.

  Doba uchovávania: do vysporiadania práv a záväzkov zo zmluvy, minimálne však 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu.

 • riadna identifikácia zmluvnej strany

  Na tento účel spracúvame osobné údaje na základe zákonnej požiadavky na riadnu identifikáciu zmluvnej strany (napr. dodávateľské zmluvy s fyzickými osobami — podnikateľmi) kedy osobné údaje spracúvame na základe zákona (Občiansky zákonník, Obchodný zákonník).

  Doba uchovávania: do vysporiadania práv a záväzkov zo zmluvy, minimálne však 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu.

 • vykonávanie činností smerujúcich k získaniu klienta

  Uvedený účel zahŕňa činnosti prevádzkovateľa pred uzatvorením obchodu s potenciálnym klientom, najmä kontaktovanie (v nadväznosti na prejavený záujem) a dohodnutie stretnutia s potenciálnym klientom, vrátane vybavenia požiadavky (dopytu) spoločnosti (potenciálneho zákazníka) na služby prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktného formulára na webe.

  Ak ide o zákazníka-fyzickú osobu a spracúvanie začalo na základe jeho požiadavky/ dopytu na naše služby, spracúvanie je nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (predzmluvné vzťahy).

  V rámci tohto účelu spracúvame aj osobné údaje fyzických osôb konajúcich v mene klienta resp. zamestnancov klienta, ktorý prejavil záujem o naše služby, a to na základe nášho oprávneného záujmu prostredníctvom komunikácie s kontaktnými osobami získať nového klienta. V tomto prípade získavame osobné údaje priamo od dotknutých osôb alebo od potenciálnych klientov, pričom spracúvame výlučne bežné osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, e-mailový a telefonický kontakt, väzba na právnickú osobu, ktorej zamestnancom resp. konateľom je dotknutá osoba a o jej funkcii/ pozícii.

  Doba uchovávania: do uzatvorenia zmluvy s klientom, najviac však 6 mesiacov.

 • zasielanie marketingových e-mailov a elektronických newslettrov

  Na základe Vášho súhlasu budeme spracúvať údaj o Vašej e-mailovej adrese, na ktorú Vám budeme zasielať e-mailové správy s prezentáciou ponúkaných služieb a akciových ponúk, a newslettere. Osobné údaje sú na tento účel spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby. Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

  V prípade, ak sme Vašu e-mailovú adresu získali v súvislosti s predajom tovaru alebo služby, budeme na tento účel spracúvať Vaše údaje na základe nášho oprávneného záujmu informovať zákazníkov o novinkách v oblasti nami poskytovaných produktov a služieb. Na základe oprávneného záujmu vykonávame len marketing vlastných tovarov a služieb podobných tým, ktoré ste si u nás zakúpili. V súlade s čl. 21 ods. 2 GDPR máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu. V takom prípade osobné údaje na tento účel už nesmieme spracúvať.

  Každý zasielaný marketingový e-mail alebo newsletter obsahuje linku na zrušenie odberu. V prípade, že si neželáte ďalej dostávať informácie o našich novinkách a ponukách, máte možnosť sa z odberu odhlásiť kliknutím na túto linku.

  Doba uchovávania: 5 rokov.

 • vedenie agendy súvisiacej s prebiehajúcimi spormi a exekúciami a agendy vymáhania pohľadávok a iných nárokov prevádzkovateľa v rámci súdneho, mimosúdneho, exekučného alebo konkurzného konania, vrátane právneho zastupovania v týchto konaniach

  V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na tento účel, právnym základom spracúvania je oprávnený záujem prevádzkovateľa, a to uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa, zabránenie vzniku škôd a zabezpečenie splnenia pohľadávok a iných právnych nárokov prevádzkovateľa. V rámci tohto účelu môžeme poskytnúť osobné údaje advokátovi, ktorý spracúva osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu advokácie.

  Doba uchovávania: 5 rokov od právoplatného skončenia príslušného konania alebo od vysporiadania (splatenia) vymáhaného právneho nároku.

 • právne zastupovanie (mimo konaní)

  V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na tento účel, ide o využívanie právnych služieb advokátov napr. formou pripomienkovania zmlúv a ich dodatkov (vrátane príloh) uzatváraných s dotknutými osobami alebo participácie na stretnutiach a inej komunikácii s dotknutými osobami. V rámci tohto účelu poskytuje prevádzkovateľ osobné údaje advokátovi.

  Vaše osobné údaje v tomto prípade poskytujeme advokátovi na základe nášho oprávneného záujmu: zabrániť vzniku škôd využitím odborných právnych služieb.

  Doba uchovávania: 5 rokov od skončenia poskytovanej služby právneho zastupovania a v odôvodnených prípadoch aj dlhšie po dobu kým je to nevyhnutné na zabezpečenie a hájenie oprávnených záujmov a právnych nárokov prevádzkovateľa.

 • riadne označenie sporovej strany v súdnom spore a dlžníka v návrhu na exekúciu

  Je našou zákonnou povinnosťou riadne identifikovať a označiť osobu dlžníka v návrhu na exekúciu (Exekučný poriadok), ako aj osobu žalobcu či žalovaného v súdnom konaní (Civilný sporový poriadok, Správny súdny poriadok).

  Doba uchovávania: 5 rokov od právoplatného skončenia príslušného konania alebo od vysporiadania (splatenia) vymáhaného právneho nároku.

 • zabezpečenie konania v mene prevádzkovateľa (najmä uzatváranie zmlúv a vykonanie iných právnych úkonov v mene prevádzkovateľa)

  Spracúvanie osobných údajov konateľov je v tomto prípade nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle Obchodného zákonníka.

  Doba uchovávania: po dobu trvania funkcie konateľa, minimálne však po dobu po ktorú je potrebné v rámci činnosti prevádzkovateľa uchovávať písomnú dokumentáciu týkajúcu sa uvedených úkonov a činností.

 • plnenie zmlúv o výkone funkcie (manažérskych zmlúv) uzavretých s konateľmi

  Spracúvanie na tento účel je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (konateľ).

  Doba uchovávania: do vysporiadania práv a záväzkov zo zmluvy, minimálne však 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu.

 • prezentácia prevádzkovateľa zverejnením fotografie a odborného profilu konateľa na internetovej stránke prevádzkovateľa

  Osobné údaje konateľa zverejňujeme na základe súhlasu dotknutej osoby (konateľa). Súhlas je dobrovoľný. Príjemcami zverejnených osobných údajov sú návštevníci webovej stránky prevádzkovateľa.

  Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

  Doba uchovávania: po dobu trvania funkcie konateľa.

 • prevádzkovanie vlastného firemného profilu FUN PAGE na sociálnych sieťach

  Pri prevádzkovaní profilu na sociálnych sieťach (Facebook, LinkedIn) je našim oprávneným záujmom zvyšovanie povedomia o prevádzkovateľovi v online prostredí a komunikácia so zákazníkmi a záujemcami o naše služby prostredníctvom fun page.

  Osobné údaje, ktoré uverejníte na našich „FUN PAGE“ stránkach sociálnych sietí ako napríklad komentáre, lajky, videá, obrázky atď. sa uverejnia prostredníctvom platformy sociálnej siete. Osobné údaje následne nespracúvame na iný účel.

  Prevádzkovatelia sociálnych sietí majú vlastné prijaté pravidlá, infraštruktúru služby a vlastné ustanovenia k ochrane osobných údajov.

  Facebook ukladá získané údaje ako užívateľské profily a používa ich na vlastné účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo prispôsobenie svojich služieb a nástrojom registrovaným používateľom. Dotknutá osoba má nárok vzniesť námietku voči vytváraniu takýchto používateľských profilov pričom s námietkou sa musí obrátiť na spoločnosť Facebook.

  Odporúčame Vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľov platformy sociálnej siete:

  Doba uchovávania: do doby, pokým fanúšik nezruší sledovanie fun-page (vymaže príspevky na timeline prevádzkovateľa) alebo nepodá námietku proti spracúvaniu (v takom prípade príspevky vymažeme my ako prevádzkovateľ).

  Pre účel „sociálne siete — štatistické údaje“ vystupujeme s prevádzkovateľom sociálnej siete Facebook ako spoloční prevádzkovatelia v zmysle čl. 26 bod 4 GDPR.

  Pri správe nášho profilu zriadeného na sociálnej sieti Facebook môže dochádzať k spracúvaniu Vašich osobných údajov na štatistické účely prostredníctvom funkcie s názvom Facebook Insight, ktorú nám bezodplatne poskytuje spoločnosť Facebook za nezmeniteľných podmienok užívania. Pri návšteve nášho profilu zriadeného na Facebooku zaznamenáva Facebook okrem iného Vašu internetovú IP-adresu, ako aj ďalšie informácie, ktoré sa nachádzajú na Vašom počítači vo forme „cookies“, pričom každý z týchto súborov obsahuje jedinečný kód užívateľa, ktorý je aktívny počas obdobia dvoch rokov a spoločnosť Facebook ho ukladá na pevnom disku počítača alebo na inom zariadení návštevníkov fanúšikovskej stránky. Kód užívateľa, ktorý možno priradiť k údajom o pripojení užívateľov zaregistrovaných na Facebooku, sa zbiera a spracúva pri otvorení fanúšikovských stránok.

  Tieto informácie slúžia na to, aby nám ako prevádzkovateľom stránok Facebooku poskytli štatistické informácie o používaní facebookovej stránky. Bližšie informácie o týchto štatistických informáciách („insights“) nájdete na: https://www.facebook.com/help/pages/insights.

  Pri tomto spracúvaní vystupujeme s Facebookom ako spoloční prevádzkovatelia, pričom základné prvky dohody spoločných prevádzkovateľov pre tento prípad sú dostupné tu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

 • vedenie agendy personalistiky a mzdovej agendy

  Osobné údaje sú v rámci tohto účelu spracúvané na právnom základe:

  1. spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (pracovná zmluva resp. dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, dohoda o hmotnej zodpovednosti), alebo

  2. spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, ide najmä o povinnosti v zmysle:

   • zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, v znení neskorších predpisov,
   • zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
   • zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
   • zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
   • zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
   • zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov,
   • zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, v znení neskorších predpisov,
   • zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
   • zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
   • zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov, v znení neskorších predpisov.

  Na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v rámci tohto účelu spracúvame osobné údaje zamestnancov, bývalých zamestnancov ako aj bežné osobné údaje iných dotknutých osôb — manželov/manželiek zamestnancov, vyživovaných detí zamestnancov, rodičov vyživovaných detí, blízkych osôb (tieto údaje nám poskytuje zamestnanec).

  Doba uchovávania: Doba uchovávania osobných údajov zamestnancov je bližšie špecifikovaná v osobitnom dokumente určenom pre zamestnancov. Osobné údaje iných dotknutých osôb, ktoré spracúvame z dôvodu plnenia našich zákonných povinností, uchovávame po dobu stanovenú v zmysle platných právnych predpisov (10 rokov).

 • plnenie povinností voči Sociálnej poisťovni

  Spracúvanie osobných údajov je v tomto prípade nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na plnenie týchto povinností nám bežné osobné údaje manželov alebo manželiek zamestnancov, ich vyživovaných detí, rodičov vyživovaných detí, blízkych osôb v rozsahu požadovanom právnymi predpismi, poskytujú zamestnanci.

  Doba uchovávania: 10 rokov

 • plnenie povinností voči zdravotnej poisťovni (odvody, ročné zúčtovanie zdravotného poistenia)

  Spracúvanie osobných údajov je v tomto prípade nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na plnenie týchto povinností nám bežné osobné údaje manželov alebo manželiek zamestnancov, ich vyživovaných detí, rodičov vyživovaných detí, blízkych osôb v rozsahu požadovanom právnymi predpismi, poskytujú zamestnanci.

  Doba uchovávania: 10 rokov

 • plnenie daňových povinností prevádzkovateľa

  Spracúvanie osobných údajov zamestnancov je v tomto prípade nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

  Doba uchovávania: 10 rokov

 • plnenie povinností voči doplnkovej dôchodkovej sporiteľni

  Spracúvanie osobných údajov je v tomto prípade nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Doba uchovávania: 10 rokov

Príjemcovia osobných údajov:

Príjemcami osobných údajov sú resp. môžu byť subjekty určené právnymi predpismi najmä orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru. najmä zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, daňový úrad, doplnkové dôchodkové sporiteľne, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, súdy, orgány činné v trestnom konaní, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

V závislosti od účelu spracúvania a konkrétnych okolností môžu patriť medzi príjemcov Vašich osobných údajov aj iné osoby (v pozícii sprostredkovateľa alebo samostatného prevádzkovateľa), najmä:

 • advokát,
 • exekútor,
 • banka,
 • poskytovateľ poštových služieb,
 • externý poskytovateľ služieb v oblasti personalistiky, účtovníctva a spracúvania miezd,
 • spoločnosť vykonávajúca externú podporu a prevádzku webových stránok,
 • externí poskytovatelia služieb v oblasti informačných systémov a softvérových produktov,
 • externý dodávateľ systému Recru (Cloud-IT s.r.o.),
 • poskytovateľ cloudových služieb (Websupport s.r.o.),
 • prevádzkovateľ sociálnej siete Facebook a sociálnej siete LinkedIn,
 • návštevníci webovej stránky a užívatelia sociálnych sietí, na ktorých si prevádzkovateľ vytvoril svoj profil (Facebook, LinkedIn) vo vzťahu k zverejneným údajom,
 • dodávateľ softvérových produktov Microsoft Corporation.

V prípadoch, kedy spracúvame Vaše osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľov, ako osobitnej kategórie príjemcov osobných údajov, dbáme na to, aby postupovali v súlade s platnými právnymi predpismi a podmienkami dohodnutými zmluvou o spracúvaní osobných údajov, aby boli viazaní mlčanlivosťou a vaše údaje chránili v súlade s požiadavkami GDPR.

Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?

Pri využívaní služieb našich dodávateľov, ktorých využívame v súvislosti s našimi online aktivitami na sociálnej sieti (Facebook, LinkedIn) dochádza k prenosu údajov do Spojených štátov amerických (USA). USA je považovaná za tretiu krajinu, ktorá nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany, avšak každý prenos osobných údajov mimo EÚ a/alebo Európskeho hospodárskeho priestoru sa uskutočňuje len v rámci striktného dodržiavania ochrany osobných údajov v zmysle požiadaviek GDPR. Nakoľko na základe rozhodnutia Súdneho dvora EÚ vo veci Schrems II zo dňa 16. Júla 2020 bola zrušená platnosť mechanizmu EU-US Privacy Shield, na prenosy údajov týmto dodávateľom v USA používame štandardné zmluvné doložky schválené Komisiou, ktoré nájdete tu:

Pri poskytovaní softvérových produktov dodávateľom Microsoft Corporation (sprostredkovateľ) dochádza k prenosu údajov do Spojených štátov amerických (USA). Na prenos údajov v tomto prípade používame štandardné zmluvné doložky schválené Komisiou, ktoré nájdete tu: https://www.microsoft.com/licensing/docs/view/Microsoft-Products-and-Services-Data-Protection-Addendum-DPA.

Bližšie informácie o tom ako Microsoft Corporation spracúva osobné údaje nájdete tu: https://privacy.microsoft.com/sk-sk/privacystatement.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie v iných prípadoch sa neuskutočňuje.

Budú Vaše osobné údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie.

Práva dotknutých osôb:

Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR:

Dotknutá osoba má právo na poskytnutie potvrdenia o tom, že prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k jej osobným údajom (má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré má prevádzkovateľ o dotknutej osobe k dispozícii), a informácie o tom ako ich prevádzkovateľ spracúva v rozsahu podľa článku 15 GDPR.

Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR:

Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak sú nesprávne alebo na ich doplnenie, ak sú neúplné. Prevádzkovateľ musí žiadosti o opravu príp. doplnenie osobných údajov vyhovieť bez zbytočného odkladu.

Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“) podľa čl. 17 GDPR:

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to za podmienok stanovených v čl. 17 GDPR (napr. ak osobné údaje, ktoré o nej prevádzkovateľ získal, už nie sú potrebné na účely, na ktorý sa získavali alebo inak spracúvali). Toto právo dotknutej osoby posúdi prevádzkovateľ z pohľadu všetkých relevantných okolností v súlade s čl. 17 GDPR (napr. prevádzkovateľ žiadosti nevyhovie, ak je spracúvanie potrebné — na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov).

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR:

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ nastane niektorý z prípadov uvedených v čl. 18 GDPR (napr. ak dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia na overenie ich správnosti). Ak sa spracúvanie obmedzilo v súlade s čl. 18 ods. 1 GDPR, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú: a) len so súhlasom dotknutej osoby, alebo b) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo c) na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo d) z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR:

Ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, dotknutá osoba má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Pokiaľ je to technicky možné, má právo na prenos údajov priamo od jedného prevádzkovateľa k druhému.

Právo namietať podľa čl. 21 GDPR:

Ak sa spracúvanie zakladá na oprávnených záujmoch (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na ustanoveniach čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Prevádzkovateľ v takomto prípade nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Môžete kedykoľvek podať podnet alebo sťažnosť vo veci spracúvania Vašich osobných údajov dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 2 3231 3214, https://dataprotection.gov.sk.

V niektorých prípadoch pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb — uchádzačov o zamestnanie, môžeme vystupovať ako sprostredkovateľ spracúvajúci údaje v mene potenciálneho zamestnávateľa (ako prevádzkovateľa). V týchto prípadoch si plní informačnú povinnosť potenciálny zamestnávateľ ako prevádzkovateľ, ak nie je v zmluve o spracúvaní osobných údajov podľa čl. 28 GDPR dohodnuté inak.