Informácie o spracúvaní osobných údajov

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „GDPR“) si plníme informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním osobných údajov.

Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame osobné údaje. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov ste dotknutou osobou t.j. osobou, ktorej sa týkajú osobné údaje, ktoré spracúvame.

Prevádzkovateľ:

Spoločnosť Unlimit Recruitment, s.r.o., so sídlom: Cintorínska 9, 811 08 Bratislava, IČO: 47 790 458, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 99093/B

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: tel.č. 0905 804 599, e- mail: info@unlimitrecruitment.com

V prípade akýchkoľvek otázok alebo ak si chcete uplatniť svoje práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, kontaktuje prosím prevádzkovateľa prostredníctvom vyššie uvedeného e-mailu alebo písomne doručením na adresu sídla prevádzkovateľa.

Odkiaľ získavame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje získavame vo väčšine prípadov priamo od dotknutých osôb. V niektorých prípadoch získavame osobné údaje aj z iných zdrojov – v takýchto prípadoch poskytneme dotknutej osobe aj informáciu, z akého zdroja sme jej osobné údaje získali a informáciu o kategórii dotknutých osobných údajov.

Osobné údaje spracúvame na nasledovných právnych základoch:

 • na základe zmluvných a predzmluvných vzťahov (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR),
 • na základe oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR),
 • na základe plnenia zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR),
 • na základe súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Dovoľujeme si Vás informovať, že dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné v súvislosti s plnením zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

Dotknutá osoba je taktiež povinná poskytnúť osobné údaje v prípadoch kedy je ich poskytnutie zmluvnou požiadavkou vyplývajúcou zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou. Poskytnutie osobných údajov v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov je potrebné, v opačnom prípade by ich neposkytnutie mohlo znemožniť účasť dotknutej osoby vo výberovom konaní, uzatvorenie zmluvy, príp. jej plnenie.

Ak je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas, udelenie súhlasu je dobrovoľné. V prípade, že spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu nie je spoplatnené ani inak sankcionované. Súhlas možno odvolať písomne doručením na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na tejto e-mailovej adrese: info@unlimitrecruitment.com.

V prípade, ak spracúvame osobné údaje na základe našich oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu jej osobných údajov vykonávanom na tomto právnom základe (vrátane namietania proti profilovaniu založenému na ustanovení čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

Akú dlhú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Osobné údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.

Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané v rámci plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa a právny predpis určuje dobu uchovávania alebo kritériá na jej určenie, budeme osobné údaje a súvisiacu dokumentáciu uchovávať po dobu vyžadovanú príslušným právnym predpisom.

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov.

Podrobnejšie informácie o dobe uchovávania nájdete ďalej v tomto dokumente.

Na aké účely spracúvame osobné údaje, aký je právny základ ich spracúvania a doba spracúvania?

 • na účel vybavenia požiadavky záujemcu o službu sprostredkovania zamestnania adresovanej prevádzkovateľovi prostredníctvom vyplnenia kontaktného formulára na webe (dopyt na zasielanie informácií o voľných pracovných pozíciách)

  V tomto prípade je spracúvanie nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (predzmluvné vzťahy).

  Doba uchovávania: 1 rok (od vyplnenia kontaktného formulára).

 • na účel evidencie uchádzačov o zamestnanie u tretích osôb a ich kontaktovania v súvislosti s pracovnými ponukami, vrátane poskytovania osobných údajov tretím osobám ponúkajúcim voľné pracovné pozície (potenciálnym zamestnávateľom)

  V prípade, ak nám udelíte svoj súhlas, budeme na tento účel spracúvať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v životopise, v motivačnom liste, dotazníku ako aj pri prípadnom osobnom pohovore, vrátane fotografie. Evidencia má slúžiť na vyhľadanie a oslovenie vhodného kandidáta (uchádzača) na voľnú pracovnú pozíciu ponúkanú treťou osobou. Váš súhlas zahŕňa aj poskytnutie Vašich osobných údajov tretím osobám ponúkajúcim voľné pracovné pozície.

  Súhlas je dobrovoľný. Bez jeho udelenia Vás žiaľ nemôžeme viesť v našej evidencii uchádzačov o zamestnanie (čo pre Vás znamená neexistenciu resp. stratu možnosti kontaktovať Vás s ponukou v prípadoch keď hľadáme vhodného uchádzača o prácu pre tretiu osobu ako aj možnosti poskytnúť Vaše údaje osobe ponúkajúcej voľné pracovné miesta).

  Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. V prípade, ak súhlas odvoláte, prestaneme spracúvať na tento účel Vaše osobné údaje a vyradíme Vás z evidencie uchádzačov o zamestnanie. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

  Doba uchovávania: po dobu uvedenú v súhlase (3 roky od udelenia súhlasu).

 • na účel výberového konania (uchádzači o zamestnanie u prevádzkovateľa)

  Spracúvanie osobných údajov uchádzača o zamestnanie u prevádzkovateľa zahŕňa najmä činnosti spojené s prijímaním a posudzovaním doručeného životopisu a žiadosti o prijatie do zamestnania, uskutočnenie výberového konania a informovanie uchádzača o výsledku (o prijatí resp. neprijatí). V tomto prípade je spracúvanie nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (predzmluvné vzťahy).

  Doba uchovávania: do skončenia výberového konania.

 • na účel evidencie záujemcov o zamestnanie u prevádzkovateľa

  V tomto prípade spracúvame osobné údaje uchádzača o zamestnanie na základe súhlasu dotknutej osoby (uchádzača). Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

  Doba uchovávania: po dobu, na ktorú bol udelený súhlas (1 rok).

 • na účel vedenia účtovníctva, spracovania účtovných a daňových dokladov, fakturácia a evidencia hotovostnej pokladne

  Spracúvanie na tento účel je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, najmä v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov, zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

  Doba uchovávania: 10 rokov (v súlade so zákonom o účtovníctve - § 35).

 • na účel zaistenia bezpečnosti siete a informačnej bezpečnosti

  Právnym základom spracúvania osobných údajov je v tomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa zabrániť neoprávnenému prístupu k elektronickým komunikačným sieťam, zabrániť poškodzovaniu počítačových a elektronických komunikačných systémov a ochrana údajov nachádzajúcich sa v IT technológiách a systémoch prevádzkovateľa.

  Doba uchovávania: 5 rokov nasledujúcich po skončení kalendárneho roku, v ktorom bol log zaznamenaný.

 • na účel manažmentu prístupov a kľúčového režimu

  Tento účel zahŕňa činnosti súvisiace s evidenciou prístupových kódov a hesiel do jednotlivých informačných systémov a databáz prevádzkovateľa ako aj evidenciou prístupov do priestorov prevádzkovateľa. V tomto prípade spracúvame osobné údaje pretože ide o oprávnený záujem prevádzkovateľa zabrániť neoprávnenému prístupu do systémov, databáz a vybraných priestorov prevádzkovateľa.

  Doba uchovávania: dokumentácia týkajúca sa manažmentu prístupov a kľúčového režimu preukazujúca prístupové oprávnenia konkrétneho užívateľa k jednotlivým informačným systémom, musí byť uchovávaná po dobu 5 rokov od zrušenia jeho prístupových práv. Evidenciu pridelenia a vrátenia kľúčov od priestorov prevádzkovateľa uchovávame po dobu 5 rokov od odovzdania (vrátenia) kľúča.

 • na registratúrne účely, vrátane evidencie odosielaných a prijatých poštových zásielok

  Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Doba uchovávania: po dobu vyžadovanú príslušným právnym predpisom (t.j. po dobu, počas ktorej pôvodca registratúry potrebuje registratúrny záznam na svoju činnosť). Osobné údaje v evidencii odosielaných a prijatých poštových zásielok uchovávame do dobu 5 rokov (od skončenia kalendárneho roka, v ktorom bola poštová zásielka odoslaná/ prijatá).

 • na účel vybavovania žiadostí o výkon práv dotknutých osôb

  Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa právnych predpisov o ochrane osobných údajov (GDPR), ktoré má prevádzkovateľ v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb v zmysle čl. 15 až 22 GDPR.

  Doba uchovávania: 5 rokov odo dňa vybavenia žiadosti, minimálne však do právoplatného skončenia správneho konania, ktoré v súvislosti so žiadosťou začalo na podnet dotknutej osoby.

 • na účel vedenia agendy spoločnosti, zápisu a oznámenia zmien do obchodného registra

  Spracúvanie je v tomto prípade nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa (zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Obchodný zákonník).

  Doba uchovávania: osobné údaje, spracúvané na tento účel (obsiahnuté napr. v zápisniciach z valného zhromaždenia ako aj v ďalších spoločensko-právnych dokumentoch spoločnosti) uchovávame počas trvania právnej subjektivity prevádzkovateľa (aj v prípade zrušenia spoločnosti s právnym nástupcom).

 • na účel realizácie existujúcich zmluvných vzťahov s dodávateľmi

  Spracúvanie na tento účel je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (dodávateľ).

  Doba uchovávania: do vysporiadania práv a záväzkov zo zmluvy, minimálne však 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu.

 • na účel realizácie existujúcich zmluvných vzťahov s klientami

  Tento účel zahŕňa činnosti spojené s plnením záväzkov prevádzkovateľa zo zmluvy, ktorú sme s Vami ako našim klientom uzatvorili. Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (klient).

  Doba uchovávania: do vysporiadania práv a záväzkov zo zmluvy, minimálne však 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu.

 • na účel obchodnej komunikácie

  Právnym základom spracúvania osobných údajov je v tomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa na uskutočňovaní komunikácie s klientami a dodávateľmi pri vykonávaní obchodných činností.

  Doba uchovávania: do skončenia zmluvného vzťahu s klientom / dodávateľom.

 • na účel platného uzatvorenia a zabezpečenia plnenia zmluvných vzťahov

  Na tento účel spracúvame osobné údaje osôb oprávnených konať v mene dodávateľa/ klienta a údaje zamestnancov dodávateľov/ klientov uvedené v zmluvách uzatváraných v rámci dodávateľsko- odberateľských vzťahov resp. v návrhoch týchto zmlúv. Údaje týchto dotknutých osôb spracúvame na tento účel na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa zabezpečiť platné uzatvorenie zmlúv a ich efektívne plnenie.

  Doba uchovávania: do vysporiadania práv a záväzkov zo zmluvy, minimálne však 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu.

 • na účel riadnej identifikácie zmluvnej strany

  Na tento účel spracúvame osobné údaje na základe zákonnej požiadavky na riadnu identifikáciu zmluvnej strany (napr. dodávateľské zmluvy s fyzickými osobami – podnikateľmi) kedy osobné údaje spracúvame na základe zákona (Občiansky zákonník, Obchodný zákonník).

  Doba uchovávania: do vysporiadania práv a záväzkov zo zmluvy, minimálne však 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu.

 • na účel vykonávania činností smerujúcich k získaniu klienta

  Uvedený účel zahŕňa činnosti prevádzkovateľa pred uzatvorením obchodu s potenciálnym klientom, najmä kontaktovanie (v nadväznosti na prejavený záujem) a dohodnutie stretnutia s potenciálnym klientom.

  Ak ide o zákazníka-fyzickú osobu a spracúvanie začalo na základe jeho požiadavky/ dopytu na naše služby, spracúvanie je nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (predzmluvné vzťahy).

  V rámci tohto účelu spracúvame aj osobné údaje fyzických osôb konajúcich v mene klienta resp. zamestnancov klienta, ktorý prejavil záujem o naše služby, a to na základe nášho oprávneného záujmu prostredníctvom komunikácie s kontaktnými osobami získať nového klienta. V tomto prípade získavame osobné údaje aj od potenciálnych klientov, pričom spracúvame výlučne bežné osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, e-mailový a telefonický kontakt, väzba na právnickú osobu, ktorej zamestnancom resp. konateľom je dotknutá osoba a o jej funkcii/ pozícii.

  Doba uchovávania: do uzatvorenia zmluvy s klientom, najviac však 6 mesiacov.

 • na účely priameho marketingu

  V prípade, ak ste našim klientom a získali sme Vašu e-mailovú adresu v súvislosti s predajom tovaru alebo služby, budeme Vám zasielať e-mailové správy s prezentáciou našich nových podobných produktov a služieb. Vaše osobné údaje sú v rámci tohto účelu spracúvané na právnom základe nášho oprávneného záujmu informovať našich klientov o novinkách v oblasti nami poskytovaných produktov a služieb.

  Ako dotknutá osoba máte v súlade s čl. 21 ods. 2 GDPR právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s týmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

  Každý zasielaný marketingový e-mail alebo newsletter obsahuje linku na zrušenie odberu. V prípade, že zrušíte odber, nebudeme Vám už zasielať informácie o našich novinkách a ponukách.

  Doba uchovávania: 5 rokov.

 • na marketingové účely

  Na základe Vášho súhlasu Vám budeme zasielať e-mailové správy s prezentáciou nových produktov a služieb a newslettere. Osobné údaje sú v rámci tohto účelu spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby. Súhlas je dobrovoľný. Bez jeho udelenia Vám žiaľ nemôžeme poskytovať informácie o nových produktoch a službách ako aj o novinkách v oblasti ponuky našich služieb.

  Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Každý zasielaný marketingový e-mail alebo newsletter obsahuje linku na zrušenie odberu. V prípade, že si neželáte ďalej dostávať informácie o našich novinkách a ponukách, máte možnosť sa z odberu odhlásiť kliknutím na túto linku.

  Doba uchovávania: na dobu uvedenú v súhlase (5 rokov od udelenia súhlasu).

 • na účel vedenia agendy súvisiacej s prebiehajúcimi spormi a exekúciami a agendy vymáhania pohľadávok a iných nárokov prevádzkovateľa v rámci súdneho, mimosúdneho, exekučného alebo konkurzného konania, vrátane právneho zastupovania v týchto konaniach

  V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na tento účel, právnym základom spracúvania je oprávnený záujem prevádzkovateľa, a to uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa, zabránenie vzniku škôd a zabezpečenie splnenia pohľadávok a iných právnych nárokov prevádzkovateľa. V rámci tohto účelu môžeme poskytnúť osobné údaje advokátovi, ktorý spracúva osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu advokácie.

  Doba uchovávania: 5 rokov od právoplatného skončenia príslušného konania alebo od vysporiadania (splatenia) vymáhaného právneho nároku.

 • na účel právneho zastupovania (mimo konaní)

  V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na tento účel, ide o využívanie právnych služieb advokátov napr. formou pripomienkovania zmlúv a ich dodatkov (vrátane príloh) uzatváraných s dotknutými osobami alebo participácie na stretnutiach a inej komunikácii s dotknutými osobami. V rámci tohto účelu poskytuje prevádzkovateľ osobné údaje advokátovi. Vaše osobné údaje v tomto prípade poskytujeme advokátovi na základe nášho oprávneného záujmu: zabrániť vzniku škôd využitím odborných právnych služieb.

  Doba uchovávania: 5 rokov od skončenia poskytovanej služby právneho zastupovania a v odôvodnených prípadoch aj dlhšie po dobu kým je to nevyhnutné na zabezpečenie a hájenie oprávnených záujmov a právnych nárokov prevádzkovateľa.

 • na účel riadneho označenia sporovej strany v súdnom spore a dlžníka v návrhu na exekúciu

  Je našou zákonnou povinnosťou riadne identifikovať a označiť osobu dlžníka v návrhu na exekúciu (Exekučný poriadok), ako aj osobu žalobcu či žalovaného v súdnom konaní (Civilný sporový poriadok, Správny súdny poriadok).

  Doba uchovávania: 5 rokov od právoplatného skončenia príslušného konania alebo od vysporiadania (splatenia) vymáhaného právneho nároku.

 • na účel zabezpečenia konania v mene prevádzkovateľa (najmä uzatváranie zmlúv a vykonanie iných právnych úkonov v mene prevádzkovateľa)

  Spracúvanie osobných údajov konateľov je v tomto prípade nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle Obchodného zákonníka.

  Doba uchovávania: po dobu trvania funkcie konateľa, minimálne však po dobu po ktorú je potrebné v rámci činnosti prevádzkovateľa uchovávať písomnú dokumentáciu týkajúcu sa uvedených úkonov a činností.

 • na účel plnenia zmlúv o výkone funkcie (manažérskych zmlúv) uzavretých s konateľmi

  Spracúvanie na tento účel je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (konateľ).

  Doba uchovávania: do vysporiadania práv a záväzkov zo zmluvy, minimálne však 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu.

 • na účel zverejnenia fotografie konateľov na internetovej stránke prevádzkovateľa a zamestnancov na sociálnych sieťach, kde si prevádzkovateľ vytvoril profil (LinkedIn, Facebook)

  Fotografiu konateľa budeme na tento účel spracúvať, ak nám na to konateľ udelí svoj súhlas. Súhlas je dobrovoľný. V prípade, ak súhlas nebude udelený, fotografiu nezverejnime.

  Dotknutá osoba má právo súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Príjemcami osobných údajov sú v tomto prípade návštevníci webovej stránky prevádzkovateľa a stránok sociálnych sietí.

  Doba uchovávania: po dobu trvania funkcie konateľa.

 • na účel vedenia agendy personalistiky a mzdovej agendy

  Osobné údaje sú v rámci tohto účelu spracúvané na právnom základe:

  1. spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (pracovná zmluva resp. dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, dohoda o hmotnej zodpovednosti), alebo
  2. spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, ide najmä o povinnosti v zmysle:
   • zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, v znení neskorších predpisov,
   • zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
   • zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
   • zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
   • zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
   • zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov,
   • zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, v znení neskorších predpisov,
   • zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
   • zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
   • zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov, v znení neskorších predpisov.

  Na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v rámci tohto účelu spracúvame osobné údaje zamestnancov, bývalých zamestnancov ako aj bežné osobné údaje iných dotknutých osôb - manželov/manželiek zamestnancov, vyživovaných detí zamestnancov, rodičov vyživovaných detí, blízkych osôb (tieto údaje nám poskytuje zamestnanec).

  Doba uchovávania: Doba uchovávania osobných údajov zamestnancov je bližšie špecifikovaná v osobitnom dokumente určenom pre zamestnancov. Osobné údaje iných dotknutých osôb, ktoré spracúvame z dôvodu plnenia našich zákonných povinností, uchovávame po dobu stanovenú v zmysle platných právnych predpisov (10 rokov).

 • na účel plnenia povinností voči Sociálnej poisťovni

  Spracúvanie osobných údajov je v tomto prípade nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na plnenie týchto povinností nám bežné osobné údaje manželov alebo manželiek zamestnancov, ich vyživovaných detí, rodičov vyživovaných detí, blízkych osôb v rozsahu požadovanom právnymi predpismi, poskytujúzamestnanci.

  Doba uchovávania: 10 rokov

 • na účel plnenia povinností voči zdravotnej poisťovni (odvody, ročné zúčtovanie zdravotného poistenia)

  Spracúvanie osobných údajov je v tomto prípade nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na plnenie týchto povinností nám bežné osobné údaje manželov alebo manželiek zamestnancov, ich vyživovaných detí, rodičov vyživovaných detí, blízkych osôb v rozsahu požadovanom právnymi predpismi, poskytujú zamestnanci.

  Doba uchovávania: 10 rokov

 • na účel plnenia daňových povinností prevádzkovateľa

  Spracúvanie osobných údajov zamestnancov je v tomto prípade nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

  Doba uchovávania: 10 rokov

 • na účel plnenia povinností voči doplnkovej dôchodkovej sporiteľni

  Spracúvanie osobných údajov je v tomto prípade nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Doba uchovávania: 10 rokov

Príjemcovia osobných údajov:

V súvislosti s plnením zákonných povinností prevádzkovateľa sú resp. môžu byť príjemcami Vašich osobných údajov subjekty určené právnymi predpismi, najmä zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, daňový úrad, doplnkové dôchodkové sporiteľne, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, súdy, orgány činné v trestnom konaní.

V závislosti od účelu spracúvania a konkrétnych okolností môžu patriť medzi príjemcov Vašich osobných údajov aj iné osoby (v pozícii sprostredkovateľa alebo samostatného prevádzkovateľa), najmä:

 • advokát,
 • exekútor,
 • banka,
 • poskytovateľ poštových služieb,
 • externý poskytovateľ služieb v oblasti personalistiky, účtovníctva a spracúvania miezd,
 • spoločnosť vykonávajúca externú podporu a prevádzku webových stránok,
 • externí poskytovatelia služieb v oblasti informačných systémov a softvérových produktov,
 • externý dodávateľ systému Recru.

V prípadoch, kedy spracúvame Vaše osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľov, ako osobitnej kategórie príjemcov osobných údajov, dbáme na to, aby postupovali v súlade s platnými právnymi predpismi a podmienkami dohodnutými zmluvou o spracúvaní osobných údajov, aby boli viazaní mlčanlivosťou a vaše údaje chránili v súlade s požiadavkami GDPR.

Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

Budú Vaše osobné údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie.

V súvislosti so spracovaním životopisov uchádzačov o zamestnanie, ich roztriedením a výberom vhodného kandidáta na ponúkanú pracovnú pozíciu u tretích osôb vykonávame aj profilovanie osobných údajov uvedených v životopisoch, ktoré máme v našej evidencii. Pri profilovaní sa zohľadňujúviaceré údaje, ktoré môžu ovplyvniť výber. Zohľadňované sú údaje súvisiace so vzdelaním, kvalifikáciou, odbornými skúsenosťami, jazykovými znalosťami a osobnostnými predpokladmi. Na základe uvedeného profilovania vyhodnotíme pracovný profil dotknutej osoby a prípadnú vhodnosť jej účasti vo výberovom konaní. Výsledok profilovania nepoužívame na automatizované individuálne rozhodovanie. Výsledok profilovania vyhodnocuje podľa potreby príslušný zamestnanec prevádzkovateľa, ktorý rozhodne o tom, či bude uchádzač oslovený v súvislosti s konkrétnou ponukou. Toto profilovanie je založené na našich oprávnených záujmoch efektívne vyhodnotiť vhodnosť uchádzača o zamestnanie na ponúkanú voľnú pracovnú pozíciu.

Máte právo namietať proti profilovaniu založenému na oprávnených záujmoch v súlade s čl. 21 GDPR.

Práva dotknutých osôb:

Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR:

Dotknutá osoba má právo na poskytnutie potvrdenia o tom, že prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k jej osobným údajom (má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré má prevádzkovateľ o dotknutej osobe k dispozícii), a informácie o tom ako ich prevádzkovateľ spracúva v rozsahu podľa článku 15 GDPR.

Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR:

Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak sú nesprávne alebo na ich doplnenie, ak sú neúplné. Prevádzkovateľ musí žiadosti o opravu príp. doplnenie osobných údajov vyhovieť bez zbytočného odkladu.

Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“) podľa čl. 17 GDPR:

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to za podmienok stanovených v čl. 17 GDPR (napr. ak osobné údaje, ktoré o nej prevádzkovateľ získal, už nie sú potrebné na účely, na ktorý sa získavali alebo inak spracúvali). Toto právo dotknutej osoby posúdi prevádzkovateľ z pohľadu všetkých relevantných okolností v súlade s čl. 17 GDPR (napr. prevádzkovateľ žiadosti nevyhovie, ak je spracúvanie potrebné - na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov).

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR:

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ nastane niektorý z prípadov uvedených v čl. 18 GDPR (napr. ak dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia na overenie ich správnosti). Ak sa spracúvanie obmedzilo v súlade s čl. 18 ods. 1 GDPR, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú: a) len so súhlasom dotknutej osoby, alebo b) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo c) na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo d) z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR:

Ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, dotknutá osoba má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Pokiaľ je to technicky možné, má právo na prenos údajov priamo od jedného prevádzkovateľa k druhému.

Právo namietať podľa čl. 21 GDPR:

Ak sa spracúvanie zakladá na oprávnených záujmoch (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na ustanoveniach čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Prevádzkovateľ v takomto prípade nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Môžete kedykoľvek podať podnet alebo sťažnosť vo veci spracúvania Vašich osobných údajov dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 2 3231 3214, www.dataprotection.gov.sk.

V niektorých prípadoch pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb – uchádzačov o zamestnanie, môžeme vystupovať ako sprostredkovateľ spracúvajúci údaje v mene potenciálneho zamestnávateľa (ako prevádzkovateľa). V týchto prípadoch si plní informačnú povinnosť potenciálny zamestnávateľ ako prevádzkovateľ, ak nie je v zmluve o spracúvaní osobných údajov podľa čl. 28 GDPR dohodnuté inak.